Публічна угода про надання медичних послуг


Товариство з обмеженою відповідальністю «Родинне джерело», в особі Директора Чернюк Т.А., чинного на підставі Статуту з одного боку (далі – Клініка) та фізична особа, яка звернулася до Клініки для отримання медичних послуг (далі – Пацієнт), надалі разом Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – договір) про наступне:

Предмет договору
1.1. Клініка в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Прейскурантом медичних послуг, на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та сплатити надані медичні послуги.

1.2. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених в установленому порядку. Якість медичних послуг, що надаються, має відповідати вимогам законодавства України.

1.3. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до інформованої добровільної згоди пацієнта на проведення діагностики, лікування та проведення операції та знеболювання, яка оформляється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги.

1.4. Клініка гарантує, що вся інформація про Пацієнта, що містить лікарську та/або іншу конфіденційну інформацію, використовуватиметься відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавства.

1.5. Місцем надання послуг є: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2-Б.

Права та обов’язки сторін
2.1. Права Клініки:

2.1.1. На оплату наданих послуг

2.1.2. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та надалі використовувати знеособлені результати такої фіксації у рекламних, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

2.1.3. Відмовитись від надання медичних послуг у разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.

2.1.4. Якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров’я або пошкодити процес лікування, Клініка має право надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.

2.2. Обов’язки Клініки:

2.2.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.2.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в Україні.

2.2.3. Вести та зберігати медичну документацію та звітність відповідно до вимог законодавства України.

2.2.4. Зберігати лікарську таємницю відповідно до положень чинного законодавства України.

2.3. Права Пацієнта:

2.3.1. Отримати медичні послуги належної якості.

2.3.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі знайомитись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, що зберігаються у Клініці.

2.3.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (у тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.

2.3.4. Вимагати заміни лікаря.

2.3.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, отримані при його медичному обстеженні.

2.3.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про умови надання, зміст, обсяг та вартість послуг.

2.4. Обов’язки Пацієнта:

2.4.1. Неухильно дотримуватися усних або письмових приписів та рекомендацій лікарів Клініки.

2.4.2. Надавати оригінали або копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, необхідні Клініці для надання медичних послуг.

2.4.3. Оплачувати вартість медичних послуг у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.4.4. Прибуття до місця надання медичних послуг у дату та час надання медичних послуг, визначених відповідно до п. 3.2. справжньої угоди.

2.4.5. До початку надання медичних послуг повідомити Клініці весь перелік лікарських засобів, що застосовуються Пацієнтом, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні або специфічні реакції на лікарські засоби та харчові продукти, та іншу істотну інформацію про стан свого здоров’я.

2.4.6. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавав Пацієнту, повідомити Клініка.

2.4.7. Повідомляти Клініці про поліпшення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом терміну лікування.
Порядок надання та прийому медичних послуг

3.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Клініки, які мають відповідну спеціальну освіту та відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

3.2. Надання послуг здійснюється за попереднім записом у Клініку. Пацієнт під час запису може вибрати день і час прийому з вільних місць у графіку. Надання медичних послуг без попереднього запису можливе виключно у разі відсутності попереднього запису на даний момент інших пацієнтів.

3.3. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість усіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає за доцільне, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість усіх медичних послуг, які будуть надані Клінікою за призначенням цього лікаря.

3.4. Дата та час надання медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до терміну надання такої послуги.

3.5. Дата та час надання медичної послуги може бути змінено за ініціативою Клініки, якщо:

3.5.1. Стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги виключає її надання або значно збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю або здоров’ю Пацієнта або інших тяжких або негативних наслідків.

3.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Клінікою.

3.6. Клініка має право відмовити у наданні медичної послуги, якщо:

3.6.1. Пацієнт цурається оплати медичної послуги;

3.6.2. Пацієнт перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та/або порушує правила перебування в Клініці;

3.6.3. Пацієнт не виконує медичних розпоряджень лікарів Клініки;

3.6.4. Надання послуг конкретному Пацієнту неможливе через відсутність необхідних спеціалістів та/або обладнання.

3.7. Прийом-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг (далі – Акт приймання-передачі), який складений Клінікою у двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.

3.8. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва екземпляри Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.

3.9. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою Клінікою та належним чином прийнята Пацієнтом.

3.10. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання-передачі, Клініка протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та у письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.

3.11. У разі надання Пацієнту відстрочення оплати медичних послуг, складання Акту приймання-передачі є обов’язковим. При цьому в Акті фіксується неоплачена вартість медичної послуги та терміни її оплати Пацієнтом.

3.12. Якщо Пацієнту Клініки надано кілька медичних послуг, Клініка має право скласти один Акт приймання-передачі у двох примірниках, в якому вказати весь перелік медичних послуг, що надаються.

3.13. Пацієнт підтверджує, що Клінікою йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

Порядок оплати послуг
4.1. Загальна вартість послуг визначається відповідно до Прайсу Клініки цін на послуги. Пацієнт може ознайомитися з Прайсом, що діє, безпосередньо при реєстрації на сайті https://infertility-kiev.com/ або за телефоном Клініки.

4.2. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом після або в окремих обумовлених сторонами випадках до початку надання медичних послуг шляхом:

4.2.1. Здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі до каси Клініки.

4.2.2. Здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки за допомогою платіжного пристрою банку Клініки;

4.2.3. Здійснення Пацієнтом безготівкової сплати на розрахунковий рахунок Клініки.

4.3. У разі оплати Пацієнтом медичної послуги (наприклад, скайп-консультація), яка з будь-яких причин не була надана Пацієнту, він звертається із заявою про повернення коштів за місцезнаходженням Клініки.

4.4. З моменту реєстрації в Клініці заяви про повернення коштів Пацієнта, повернення коштів Пацієнту провадиться протягом 10 банківських днів.

4.5. Право вибору методу оплати належить Пацієнту. Клініка має право відмовити Пацієнту у виборі способу оплати лише у разі тимчасової технічної неможливості здійснення оплати у певний спосіб (у тому числі, але не виключно – несправність платіжного пристрою банку).

4.6. Пацієнту може надаватись знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається у порядку, встановленому Клінікою.

4.7. Пацієнту може надаватися відстрочка/розстрочка оплати медичних послуг, при цьому Пацієнт зобов’язаний підписати письмове зобов’язання. Рішення про надання відстрочки/розстрочки оплати медичних послуг приймається за зверненням Пацієнтом Клініки. При цьому ухвалення такого рішення є правом, а не обов’язком Клініки.

Відповідальність сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання взятий на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно відбулося не з його вини.

5.3. Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання цього Договору.

5.4. Кожна зі Сторін не несе відповідальності за зобов’язаннями іншої Сторони перед третіми особами, крім випадків, передбачених цим Договором.

5.5. Клініка не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта внаслідок:

5.5.1. невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених цим Договором, у тому числі розпоряджень та рекомендацій лікарів Клініки, Плану лікування тощо;

5.5.2. неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;

5.5.3. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Клініки;

5.5.4. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я, розвитку захворювань або патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.

5.6. Клініка звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Клініки (не пов’язане з якістю медичних послуг, що надаються пацієнтам Клініки).

5.7. Сторони розуміють та визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, сама по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

Форс мажор
6.1. Сторони цього Договору не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, заподіяні збитки або заподіяні збитки (у тому числі за неможливість виконання або затримку виконання взятих на себе зобов’язань), якщо такі є наслідком дії форс-мажорних обставин.

6.2. Під форс-мажорними обставинами Сторонами розуміються: стихійні лиха, погодні явища та умови (землетруси, зсуви, повені, шквали, урагани, смерчі, тайфуни, припливи та відливи, зливи та зливи, епізоди, град, блискавка, посуха, виникла пожежа, загальноприйняті морські ризики, революція, оголошена або неоголошена війна, воєнні дії або загроза війни, громадські заворушення, страйки, локаути, блокади, ембарго, саботаж, арешти та ув’язнення, реквізиція суду (у тому числі повітряного), вибухи, виробничі або катастрофи, несправності механізмів, транспортних та вантажних засобів або обладнання, карантинні приписи, зміни в чинних нормах та правилах, запровадження надзвичайного стану, вимоги та приписи державних органів, мораторії та інші акти та дії органів державної влади, міжнародних установ чи організацій, недоступність транспортних або вантажних засобів, неможливість постачальника або виробника товару (не входить до структури Сторін), а також інші явища, події та обставини, що знаходяться поза контролем Сторони, що не виконує цього Договору, якщо така Сторона не могла і не повинна була передбачити їх наступу, а також не могла і не повинна була запобігти або усунути дії або наслідки дій таких обставин за допомогою наявних у її розпорядженні коштів та за обставин, що для неї склалися.

Вирішення суперечок
7.1. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами у процесі виконання ними цього Договору будуть вирішуватися шляхом переговорів, відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Якщо відповідну суперечку неможливо врегулювати шляхом переговорів, вона підлягає вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Дія Договору та інші умови
8.1. У разі укладення між Клінікою та Пацієнтом індивідуального приватно-правового договору про надання медичних послуг, переважну силу мають положення такого приватно-правового договору.

8.2. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, та містить усі суттєві умови надання Клінікою медичних послуг, зазначених у чинному Прайсі медичних послуг. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним та беззастережним і означає згоду Пацієнта з усіма умовами Договору без виключення та доповнення, а також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, пацієнт не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози, тощо.

8.3. Пацієнт усно чи письмово звернувшись за отриманням медичних послуг у Клініці (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладання цього Договору.

8.4. Цей Договір набирає чинності з дати укладання та діє безстроково.

8.5. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, за винятком встановлених законодавством України випадків.

8.6. Цей Договір може бути розірваний у порядку та у спосіб, встановлений законодавством України.

Copyright by IVMED. All rights reserved.

ГОДИНИ РОБОТИ

Пон-Суб, 08:00 – 20:00
Неділя – вихідний